Board 5 Water

Board 5 Water

 

 

Board of Knowledge 5 Water

Voor het eerst op Aarde is Board 5 Water beschikbaar.

Holy Board 5 Water, Heilig Water

 

Beyond 5 Water is het ultieme Water voor alles. De hele Board of Knowledge’s volledige intelligentie is achter elke druppel,

in elke druppel, in elke manier waarop de druppel zal werken.

Het Water zoekt op elk niveau en vindt de mogelijkheid en de oplossing ver voorbij alles waar menselijke gedachten en ideeën

kunnen reiken en waar wij gewoonlijk onze antwoorden kunnen zoeken.

Board 5 Druppels zegenen ons in het ware Licht en de ware Wijsheid.

 

 

Soorten Board 5 Waters

 

1. Goddelijk aangeraakt Board 5 Water

Goddelijkheid bestaat op vele manieren in het Universum. Heel aanraakbaar en voelbaar omdat we de Centrale Zon hebben.

Je kunt de Goddelijkheid in het Universum en deze Creatie bijna aanraken en begrijpen.

In de Beyond kun je Goddelijkheid ook voelen, in the Before en zelfs daarvoor, ook. Dit Board 5 Water wil je werkelijk

verbinden met en laten aanraken door Goddelijkheid zelf. De Goddelijke Liefde omhelst je en beschermt je elke dag.

Deze Druppels zijn perfect om elke dag te drinken. Het geeft ons vergeving. Het zuivert onze fouten en misstanden die we

bij ons dragen. Zo kunnen we rechtop staan en vooruit gaan als wezens en zijn wat we bedoeld waren te zijn als mensen.

De betekenis van het leven is een onbeantwoorde vraag en dit is het antwoord. De energie van deze Druppels geven je het

antwoord op wat de betekenis van het leven is.

 

2. Ultiem Heilig Board 5 Water

Deze Druppels geven je contact met het hoogste van het Heilige en kan je geloof en inzicht in Heilige energieën

versterken. Het brengt ons voorbij wat we Heilig noemen in dit Universum en deze Creatie. We zullen door de Board 5 Water

Druppels door Heiligheid aangeraakte wezens worden. We verlichten met een nieuw inzicht in dingen.

 

3. Realiteits Water

Deze Druppels geven ons de juiste plaats in onze werkelijkheid/ Universum en de Creatie. Dit betekent dat Zij zoeken om

ons er perfect in te laten passen.

 

4. Liefde Water

Dit Water is heel, heel sterk en heel goed om meer in de Liefde energie te komen, om meer liefdevol te zijn. Voor jezelf en voor relaties. Om meer in contact met Liefde te komen en je emoties en gevoelens van je hart.

 

 

 

Hoe ze te gebruiken en wat geeft het ons

Board 5 Water is perfect om een druppel op je 3e oog of kruinchakra te doen. Je kunt het ook voor je hartchakra gebruiken

en andere chakra’s of meridianen. Wanneer je dit op jezelf of andere personen druppelt, doe je dit voor spiritualiteit en

verlichting.

Board 5 Water zal ons vooruit brengen naar het hoogste en verfijnste potentieel in een mens en hun levens. Door Board 5

Water te gebruiken, kun je makkelijker antwoorden krijgen van je Gidsen, Spirituele Begeleiders, Beschermengelen, Hogere

Zelven, etc. Door een druppel op je 3e oog te doen kun je je contact met je gidsen, meditatie met je gidsen en healing met

je gidsen, doen toenemen.

Gebruik dit voor je naar bed gaat, voor contact en in je dromen gegeven visioenen van je gidsen.

De druppels zijn als een instrument. Ze kunnen ook gebruikt worden voor spirituele instrumenten die we gebruiken in ons

dagelijks leven. Zoals kristallen, dierbare edelstenen, etc. Dit om het hoogste potentieel uit hen te halen. Je kunt de druppels

op helende handen doen, op massagetafels, trommels, tarotkaarten, etc. Je kunt het voor alles gebruiken dat te maken heeft

met een instrument zijnde voor spiritualiteit.

Deze druppels zoeken naar alle dingen in perfectie te vormen. Zoals het was voor de slechte, vreemde of verstorende

energieën. Zoals verstoorde leilijnen, aardelijnen, menselijk gerelateerde vervuiling, trauma’s, etc.

Deze druppels kunnen op alles en overal gedan worden, zoals natuur, dieren, de zee, e.d. Altijd 1 druppel en hooguit

3 druppels per dag.

Deze druppels creëren wonderen aan de buitenkant van het lichaam en wanneer ze gedronken worden kunnen ze ook aan de

binnenkant je leven compleet veranderen. Ze beginnen op cellulair niveau te werken, dan op atoom niveau en uiteindelijk

bereiken ze het DNA niveau. Het verandert dit in een hogere frequentie. Het zoekt in je volledige lichaams-energie en

aura-energie, je ziel, geest, zonnevonk en zonnester niveau. Dan onze hele energie in het Universum als een eenheid van wie

we zijn in het Universum en in deze Creatie.

 

 

Een ervaring

Een van onze studenten verwoordde heel mooi en helder haar ervaring toen ze haar eerste druppel Board 5 Water ontving:

Toen ik de eerste keren Board 4 Water ervoer, voelde ik een liefdevolle roes, bij Board 5 was de ervaring helemaal anders. Ik

had voor even de indruk dat de vormen en begrenzingen van mijn eigen ik en mijn eigen lichaam verdwenen en opgingen in

het "al". Het is moeilijk om te beschrijven, het was een unieke ervaring en ik moest er toch wel even van bekomen. Heel heel

krachtig is dit water.

 

 

Praktische informatie

Omdat het Board 5 Water zo enorm sterk is, gebruik je het druppel voor druppel. Meestal is één druppel genoeg en je

gebruikt maximaal 3 druppels per dag.

 

Het Board 5 Water is te koop in 30 ml. flesjes met pipet.

Eén 30 ml flesje kost € 45,00.

Wanneer je ze per post wilt ontvangen, vraag dan naar de verzendkosten.

 

 

 

Board 5 Water als Persoonlijke KIT

 

Dit zijn heel, heel geavanceerde Waters en ze zijn voor jou persoonlijk gemaakt.

Ze bereiden je goed voor op de overgang naar de Nieuwe Aarde. Je zult het tijdens en na de overgang makkelijker

hebben door je trillingsverhoging en geïntegreerde chakra's.

 

1. Water om de Trilling van Lichaam en Ziel te verhogen

Wanneer je een Hogere Trilling in je Lichaam en Ziel hebt, krijg je een betere gezondheid, psychisch en spiritueel leven. Dit gaat hand in hand met Moeder Aarde die nu omhoog gaat in haar frequentie en trilling. Met dit Water kunnen we een stap voor liggen en hebben minder bijeffecten in deze tijd van verandering.

 

2. Water om Nieuwe en Hogere Chakra's te Integreren

Je neemt Nieuwe Chakra’s naar beneden en in je, die maken dat je dichterbij de Centrale Zon komt en God. Dit gaat ook hand in hand met Moeder Aarde die nu omhoog beweegt naar een hogere frequentie en trilling. Hoe meer geïntegreerde chakra’s je hebt, hoe dichter je bij verlichting komt en een waar Meester niveau.

Dit is geen Meester Water.

 

3. Meester Water

Dit Water is voor degenen die zoeken om Verlichte Meesters te worden in dit leven. Er zijn 5 Meester Waters en dit is nummer 1.

 

 

4. Water voor Spiritueel Succes

Spiritueel succes betekent dat je succes zult hebben met waar je ook mee werkt of wat je ook probeert in Spiritualiteit.

 

Gebruik van je KIT:

Omdat deze KIT speciaal voor jou is gemaakt, kun je hem niet voor anderen gebruiken, dat zal niet werken.

Deze Waters gebruiken is een proces. De Waters zijn heel sterk en je neemt 1-3 druppels per dag. Je begint met Water 1, 2, 3 en 4 op een rij te gebruiken. De eerste dag neem je 1-3 druppels van Water 1. De volgende dag neem je 1-3 druppels van Water 2. De derde dag neem je 1-3 druppels van Water 3 en de vierde dag neem je 1-3 druppels van Water 4.

Nadat je dit op een rij hebt gedaan, kun je de volgorde veranderen op de manier zoals jij voelt dat je nodig hebt. Maar, je wisselt de verschillende Waters altijd af. Bijvoorbeeld: Nadat je de volgorde Water 1-4 hebt gedaan, neem je op dag vijf Water 3 en op de zesde dag Water 4. Of Water 1 en Water 4. Of je neemt opnieuw Water 1, Water 2, Water 3 en Water 4 op een rij.

Omdat je de Waters afwisselt, werken ze elke keer anders. Het zal niet werken als je alleen Water 1 of 2 of 3 of 4 de hele tijd neemt. Ze werken alleen samen als een proces.

Het proces van deze Waters nemen kan heel intens zijn en oude vastzittende gevoelens, gedachten en patronen openen. Het zal nu makkelijker zijn om ze los te laten en nieuwe gevoelens, gedachten en gedrag te kiezen en leren vanuit je Ware Zelf. Voor de integratie van jouw spirituele groei, heb je altijd pauzes nodig. Neem altijd als laatste Water voor Spiritueel Succes vóórdat je pauze neemt.

Werk zorgvuldig en gevoelig met de Waters en doe het rustig aan. Geef jezelf de tijd om te integreren en je nieuwe balans te vinden.

 

De KIT kan gebruikt worden met 2, 3 of alle 4 KIT Waters. Wij kregen van Channie de explicite verantwoordelijkheid om af te

stemmen en te helpen kiezen of je begint met 2, 3 of alle 4 KIT Waters.

 

FOTO: De foto op deze pagina maakte Solange nadat we Board 4 Water in zee hadden gegoten. Het maakte een lila energie

zichtbaar die we met het blote oog niet zagen. Dit is de kleur van de energie van Board 4 die de Board op de foto zichtbaar

maakte via de reflectie van de zon in het water. Zo toonde het Board 4 Water hoe haar energie zich verspreidt en de zee

toonde zo haar dankbaarheid voor het Board 4 Water.

 

 

Heb je vragen of belangstelling? Neem dan contact met ons op.

E-mail info@beyondboardschool.com

Telefoon (0032) (0)16 470 003 (België)

 

 

 

ENGLISH

 

Board of Knowledge 5 Water

 

For the first time on Earth, Board 5 Water is vailable

 

Holy Board 5 Water,

is the ultimate Water for everything. The whole Board of Knowledge full intelligence is behind every drop, in every drop, in

every way the drop will work.

The Water seeks on every level and find the possibility and the solution that lays way beyond everything that human minds

and ideas can reach. And where we usually can seek our answers.

Board 5 Drops are blessing us into the true Light and the true Wisdom.

 

Board 5 Waters

1. Divinely touched Board 5 Water

Divinity exist in many ways in the Universe, very touchable, feelable, because we have the Central Sun. You almost can touch

and understand the Divinity in the Universe and this Creation.

In the Beyond you can also feel Divinity, in the Before and even before that, also. This Board 5 Water will truly connect you

with and touch you by, Divinity itself. The Divine Love is embracing you and protecting you every day.

These drops are perfect to drink every day. It gives us forgiveness. It purifies our wrongs and faults we carry with us. So

that we can stand forwards as beings and be what we were supposed to be, as people. Truly. The meaning of life is an

unanswered question, but this is the answer. The energy of this Drops is giving you the answer of what the meaning of life is.

 

2. Ultimate Holy Board 5 Water

These Drops give you contact with the highest of the Holy and can strengthen your belief and insight to Holy energies. It

takes us beyond what we can call Holy in this Universe and Creation. We will, through the Board 5 Water drops, become

Holy touched beings. We lit up with a new inside of things.

 

3. Reality Water

These drops give us the right place in our Universe and Creation. Meaning that They search to make us perfectly fit in.

 

4. Love Water

This Water is very, very strond and very good to come more in the Love energy, to become more loving. For yourself and for relationships. To come more in contact with Love and the emotions and feelingsof your heart.

 

How to use it, what will it give

Board 5 Water is perfect for putting a drop on your third eye or crown chakra. You can use it also for your heart chakra and

other chakra’s and meridians. When you are dropping this on yourself or another person, you do this for spirituality and

enlightenment.

Board 5 Water will take us forward to the highest and the finest potential in a human and for their lives.

By using Board 5 Water you can get also answers more easily from your Guides and Spiritual Leaders, Guardian Angels, Highest

Selves, etc. By dropping one drop on your third eye you can increase the contact with your guides and with meditation on the

guides and healing with the guides.

Use it before you go to bed, for nightly contact and dreams given visions from the guides.

The drops are like a tool. They can be used also for spiritual tools that we use in our daily life. Such as stones, precious

gemstones, crystals, etc. To bring the highest and purest potential out of them. You can also put the drops on your healing

hands, massage table, drum, tarot cards, etc. You can use it for everything that has to do with a tool for spirituality.

These drops search to shape things into perfection. Like it was before the bad or strange or disturbing energies. Like disturbing

leylines, earthlines, human related pollution, trauma’s, etc.

The drops can be put on everything and everywhere, like nature, animals, the see, etc. Always one drop, at least 3 drops a day.

The drops make wonders on the outside of the body and when the drops are drank, it can also change your life totally on the

inside. They start to work on a cellular level, then on the atomic level and finally it reaches the DNA level. Which it changes to

a higher frequency. It searches after the whole bodies energy and aura energy, your soul, spirit, sunspark and sunstar level.

Then our whole energy in the Universe as the unity of what we are in in this Universe and in this Creation.

 

An experience

One of our students expressed her expereince beautifull and clear when she got her first drop of Board 5 Water.

When I experienced the first times Board 4 Water, I felt a loving daze. With Board 5 my experience was completely different.

I just had the impression that the forms and limits of my own self and my body disappeared and became part of the "All".

It's hard to describe, it was a unique experience and I had to obtain for a moment. Very very powerful this Water.

 

 

Practical information

Because the Board 5 Water is so enormously strong, you use it drop by drop. Mostly one drop is enough and you use

maximum 3 drops a day.

 

The Board 5 Waters are for sale in 30 ml. bottles.

A 30 ml bottle costs € 45,00.

When you want it to be posted: 0-10 kg € 19.50.

 

 

Board 5 Water as a Personal KIT

These are very, very advanced Waters and they are made personally for you.

They prepare you very well on the transition to the New Earth. You will have it more easy during and after the transition

because your higher vibration and interated chakra's.

 

1. Water to Higer the Vibration of Body and Soul

When having a Higher Vibration in your Body and Soul you get a better health, physic and spiritual life. This goes hand in hand with Mother Earth that is now moving up in her frequency and vibration. With this Water we can lay one-step ahead and have no side effects in this time of change.

 

 

2. Water for Integration of New and Higher Chakras

You take down and take in New Chakras, which make us get closer to the Central Sun and God. Also this goes hand in hand with Mother Earth that is now moving up in her frequency and vibration. The more integrated chakras you have, the closer you get towards enlightenment and a true Master level. This is not Master Water.

 

 

3. Master Water

This Water is for the ones who are seeking to become Enlightened Masters in this lifetime. There are 5 Master Waters and this is number 1.

 

 

4. Water for Spiritual Succes

Spiritual success means that you will succeed with whatever you might work with or try within Spirituality.

 

How to use your KIT

Because this KIT is specially made for you, you can’t use it for others, it will not work.

Using these Waters is a process. The Waters are very strong and you take 1-3 drops a day.

You start with using Water 1, 2, 3 and 4 in a row. The first day you take 1-3 drops of Water 1. The next day you take 1-3 drops of Water 2. The third day you take 1-3 drops of Water 3 and the fourth day you take 1-3 drops of Water 4.

After you have done this row, you can change this order in the way you feel you need it.

But, you always alternate the different Waters. For instance: After you did your order Water 1-4, you take the fifth day Water 3 and the sixth day Water 4. Or Water 1 and Water 4. Or you take again Water 1, Water 2, Water 3 and Water 4 in a row.

Because you alternate the Waters, they work differently every time. It will not work if you take only Water 1 or 2 or 3 or 4, all the time. They only work together as a process.

The process of taking these Waters can be very intense and opens old stuck feelings, thoughts and patterns. It will be more easy to let them go and choose and learn new feelings, thoughts and behavior more from within your True Self. For integration of your Spiritual growth, you always have to take breaks. Always use Water for Spiritual Success before you take a break.

Work with the Waters carefully, sensitive and take it easy. Give yourself time to integrate and find your new balance.

 

The KIT can be used with 2, 3 or all 4 KIT Waters. We got from Channie the explicite responsibility to tune in and help you to

choose if you start with 2, 3 or all 4 KIT Waters.

 

 

PICTURE: The picture on this page is made by Solange after we had given Board 4 Water to the see. It made a lilac energy

visible that couldn't be seen with the naked eye. The picture made this energy of Board 4 visible by the refelction of the sun

on the water. By this, Board 4 showed us how It spreads Its energy and the see showed her gratitude for the Board 4 Water.

 

 

Board 5 Water order, sign up for the course or other questions, by mail or phone.

Email info@beyondboardschool.com

Telephone 0032 16 47 00 03 (Belgium)