Board 4 Water

Board 4 Water

 

 

Board of Knowledge 4 Water

 

Divine Board 4 Water, Goddelijk Water

 

Naast het geven van de Tekens, maken we Board 4 Divine Water. Dit Water is opgeladen met specifieke Board 4 Tekens. Wij

geven de Tekens middels het Board Water aan de natuur, omgeving, winkelcentra, ziekenhuis, op reis, etc. We verspreiden

het Water waar we kunnen voor de spirituele groei van álles. We ervaren telkens weer dat het licht van de Tekens de trilling

verhoogt. Het wordt voelbaar lichter en opener.

Board 4 Water geeft iedereen de kans om met Board 4 te werken en het te verspreiden.

 

Je kunt dit Water voor jezelf, anderen en elk doel dat je wenst, gebruiken. Of het nu is op je werkomgeving, in huiselijke kring,

op vakantie, voor je eigen groei, om de oceanen te helpen, of wat dan ook. Alles kan geholpen worden met Board 4 Water.

Board 4 is bijzonder krachtig en helpt onszelf en al het andere op Aarde in de spirituele groei. Het opent en brengt licht in

gesloten, donkere gedachten, emoties, systemen en energieën. Het brengt alles en iedereen dichter bij verlichting.

Board Water is nooit te sterk en kan geen schade aanrichten. Het werkt altijd positief, precies zoals ten diepste nodig is. Je

kunt het in elk drinken/eten doen en overal verspreiden. Het helpt mensen, dieren, planten, natuur, oceanen en Moeder Aarde.

Het heeft een radius van 100 km rondom. Eén druppel behoudt zijn kracht 6 maanden, 8 druppels 4 jaar.

 

Omdat wij ook opgeleid zijn tot Gever van de Board of Knowledge 5 en de Absolute Board, is de kwaliteit van ons Board 4 Water

verhoogd. De frequentie van deze hogere Boards straalt altijd door ons heen in het Board 4 Water dat we maken.

 

 

 

Soorten Board 4 Water

 

1. Goddelijk Water

Dit Water geeft een dieper gevoel van zuivere inzichten. Spirituele inzichten en ook

hoe we goed kunnen zorgen voor al het moois dat er al is en wat we nog kunnen

ontvangen door nederig en dankbaar te leven. Het sterkt mensen innerlijk. In hun

bewustzijn en ook hun lichamen en aura’s. Het geeft een bescherming op Heilig

spiritueel niveau.

 

2. Goddelijk Water voor Positieve Bestemming

Dit Water is heel positief en heilzaam voor het balanceren van onze bestemming, karma, trauma’s, dromen, emoties, de

toekomst etc. Alles in ons innerlijk, zoals bewustzijn, gedachten, dromen, herinneringen, gevoelens, wordt positief

beïnvloed.

Het maakt ons kalmer, gelukkiger, creatiever en nieuwsgieriger naar het Leven. Hetzelfde voor dieren, de natuur en hun

gevoel over het Leven.

 

 

3. Goddelijk Water voor Hoop

Dit Water geeft mensen hoop, vooral mensen. Ons gevoel over de toekomst wordt rustiger, meer harmonieus. We begrijpen

de stroom van het Leven en de dingen die in het leven gebeuren, beter. Onze gedachten worden stiller, in een ontspannen

staat.

Onze emoties worden heel ontspannen. We krijgen innerlijk harmonie, vrede en rust. Levensvreugde en meer zoals dat. Ook

dieren en de natuur zullen dit voelen.

 

4. Goddelijk Water voor Vergeving

 

5. Goddelijk Water voor Wijsheid

 

6. Goddelijk Water voor Uitzuivering

 

7. Goddelijk Water voor Liefde

 

Extra sterk

Omdat wij ook Board of Knowledge 5 Gever en Gever van de Absolute Board zijn, voegen we altijd energieën toe van deze Boards

in al ons Board 4 Water en ook het Persoonlijk Board 4 Water. We maken alle Waters samen en alles en alle Tekens wordt twee maal

gedaan. Hierdoor zijn de Waters extra sterk.

Praktische informatie

 

Board 4 Water

Bij ons aanbod van Board 4 Water, gaan we ervan uit dat het zich goed moet kunnen verspreiden. We vinden dit belangrijk

voor de spirituele groei van álles. We hebben een aanbod gemaakt voor eigen gebruik en voor diegene die zich in willen zetten

om de kwaliteit van Board 4 te verspreiden op hun eigen manier.

Eigen gebruik

Board 4 Water maken we in flesjes van 30 ml. met pipet. Eén soort Water per flesje.

Flesje Board 4 Water: € 35,00

Wanneer je alle 7 soorten tegelijk koopt ontvang je er één gratis: € 210,00

 

 

Persoonlijk Board 4 Water

Dit Water wordt speciaal voor jóu gemaakt. We maken Water met Tekens van alle 7 Board 4 Waters, die voor jóuw spirituele

groei van belang zijn. Dit is een uniek flesje voor jou.

Kosten flesje Persoonlijk Board 4 Water: € 45,00

 

Per post

Het is mogelijk om Water toegestuurd te krijgen. De kosten hiervoor, zijn voor eigen rekening.

Informeer naar de kosten van jouw bestelling naar jouw land.

FOTO: De foto op deze pagina maakte Solange nadat we Board 4 Water in zee hadden gegoten. Het maakt een lila energie

zichtbaar die we met het blote oog niet zagen. Dit is de energie van Board 4 die Zij op de foto zichtbaar maakte via de reflectie

van de zon in het water. Zo toonde het Board 4 Water hoe haar energie zich verspreidt en de zee toonde zo haar dankbaarheid

voor het Board Water.

 

Heb je vragen of belangstelling? Neem dan contact met ons op.

E-mail info@beyondboardschool.com

Telefoon (0032) (0)16 470 003 (België)

 

 

 

ENGLISH

 

 

 

Board 4 Water, Divine Water

 

Besides giving the Signs, we make Board 4 Water. This water is loaded with specific Board 4 Signs. We give Signs by the

Board Water to nature, environment, shopping, hospital, in the airplane, etc. We distribute the Water where we can for the

spiritual growth of everything. We experience time and again that the light of the Signs increases the vibration. It is felt lighter

and more open.

Board 4 Water gives everyone the chance to work with Board 4 and spread It.

 

You can use this Water for yourself, others and every goal that you wish to use It for. Whether your work environment, in

our home, on vacation, for your own growth, to help the oceans or whatever. Everything can be helped with Board 4 Water.

Board 4 is very powerful and helps ourselves and everything else on Earth in the spiritual growth. It opens and brings light in

closed, dark thoughts, emotions, and energy systems. It brings everything and everyone closer to enlightenment.

Board 4 Water is never too strong and can do no harm. It always has a positive effect, perfectly as deeply needed. You can

do it in any drink/food and spread everywhere. It helps people, animals, plants, nature, oceans and Mother Earth.

It has a radius of around 100 km. One drop retains its strength 6 months, 8 drops 4 years.

 

Because we are also educated as Giver of Board of Knowledge 5 and the Absolute Board, the quality of our Board 4 Water is raised.

The frequenty of these higher Boards shines through us in the Board 4 Water we make.

 

 

Types Board 4 Water

 

1. Divine Water

This Water gives a deeper sense of pure knowledge. Spiritual insights and how we can take care of all the beauty

that is already there and what we can receive by live humble and grateful. It strengthens people inside. In their

consciousness and also their bodies and auras. It gives protection on a Sacred spiritual level.

 

2. Divine Water of Good Fate

This water is very positive and beneficial for the balance of our destiny, karma, trauma, dreams, emotions, the future,

etc. Everything inside us, like consciousness, thoughts, dreams, memories, feelings, is influenced positively. It makes

us calmer, happier, more creative and curious to Life. The same for animals, nature and their feelings about Life.

 

3. Divine Water of Hope

This Water gives people hope, especially people. Our feeling about the future is more quiet and more harmonious.

We understand the flow of Life and the things that happen in life, better. Our thoughts more quieter, in a relaxed

state. Our emotions are very relaxed. We get inner harmony, peace and tranquility. Joy of life and more like that.

Also animals and nature will feel this.

 

4. Divine Water or Forgiveness

 

5. Divine Wisdom or Water

 

6. Divine Water of Purification

 

7. Divine Water of Love

 

Extra strong

Because we are also Board of Knowledge 5 Giver and Giver of the Absolute Board, we always add extra energies of these Boards in

all our Board 4 Water, as well in your Personal Board 4 Water. We make all Waters together, so everything and all Signs is done twice.

This also makes our Waters extra strong.

 

 

Practical information

 

Board work

As mentioned we integrate Board 1, 2, 3, 4, 5 and the Absolute Board, in all our work. The costs are not calculated separately

but are included in our rate.

It is also possible to ask explicitly for the Board. This can be done on distance or on a personal appointment. You can get e.g.

get Signs sent for your growth, for several weeks. There are also Board 4 ceremonies and special Signs to provide for growth,

protection, purification, etc.

By explicitly Board work, we determine the purchase price following your question.

 

 

Board 4 Water

In our selection of 4 Water Board, we assume that it should spread well. We believe this is important for the spiritual growth

of everything. We have made an offer for personal use and for those who want to spread in their environment, in and around

the world the quality of Board 4, in their own way.

Own use

We make Board 4 Water we in bottles of 30 ml. with pipette. One kind of Water per bottle.

One Bottle with Board 4 Water costs € 35.00.

When purchasing 7 bottles you get one for free: € 210.00.

 

Personal Board 4 Water

This water is specially designed for you. We make Water with Signs of all seven Board 4 Waters, which are important for your

spiritual growth. This is a unique bottle for you.

This Personal Board 4 Water costs € 45.00.

 

By post

It is possible to get the Water sent. The costs are for your own account.

Depending of what you order and where you live, we give you the price.

 

Board 4 Water order, sign up for the course or other questions, by mail or phone.

Email info@beyondboardschool.com

Telephone (0032) (0) 16 47 00 03 Belgium