BOARD

Board of Knowledge

 

 

'Board of Knowledge' (De Wand der Kennis/ De Board)

is een van de oudste en waarschijnlijk meest efficiënte manier om andere mensen en alles wat leeft, te helpen in hun

spirituele groei. Wanneer de Board of Knowledge wordt gegeven aan iemand, zoekt het individueel naar ieders ultieme

mogelijkheid voor een succesvolle en harmonieuze toekomst. Het maakt niet uit wie de persoon is of wat de persoon voor

ervaringen of interesse heeft in spiritualiteit. Of als er überhaupt wel of niet een interesse bestaat. De Board kan gegeven

worden aan iedereen en overal in het leven. De Kracht zal altijd iedereen bereiken.

Belangrijk is om te begrijpen dat de Board of Knowledge niets te maken heeft met enige vorm van healing. Het kan er soms

uitzien als healing, wanneer je iemand verder helpt die een ellendig leven heeft. De Board of Knowledge helpt en leidt mensen

op hun juiste en unieke pad. De Board of Knowledge leidt mensen die zich verloren voelen op een zachte manier naar een

veiliger weg om door hun leven te reizen. Ongeacht hun geloof.

 

 

De Board of Knowledge bestaat uit vijf Wanden (Boards).

Deze vijf Wanden bevinden zich in een 17 miljoen jaar oude tempel in een hogere dimensie in het Universum. Op alle Boards,

staan Tekens in een ceremoniële taal en met een frequentie van vóór de Schepping, vóórdat alles gecreëerd werd. In het

Universum worden deze Tekens gebruikt om een ieder te openen in de eigen, unieke spirituele groei.

 

Channie C.C. West heeft deze informatie op Aarde gebracht toen we als mensheid hier klaar voor waren. De Tekens helpen

ons diep en krachtig in onze unieke, spirituele groei. Het werken met deze Tekens maakt diepe indruk op ons. Het opent op

een diepte waar nog niets ons heeft kunnen openen. Het is voorbij elke invloed, kennis en beperking.

 

Door de hoge frequentie van vóór de Creatie, kunnen deze Tekens ons zó diep openen dat er geen enkele grens is aan

onze groei binnen de totale Creatie. Ook de hoogst ontwikkelde wezens, Meesters en God zelf, groeien door deze Tekens.

Ze hebben de unieke kwaliteit om ons op geen enkele manier te beïnvloeden en een opgelegde richting in te sturen. De Tekens

van de Board of Knowledge zullen ons altijd openen op ons unieke spirituele pad, op de perfect bij ons passende manier.

 

In onze spirituele groei is altijd een diepte waar geen ander mens, engel of verlicht wezen, ons nog kan begeleiden. In die

diepste intimiteit zijn we alleen met onszelf, het Leven en het Goddelijke. Daar kan geen enkele vorm van heling of onderricht

van anderen, ons nog bereiken. Het is in deze diepte dat de Tekens hun werk doen. Daar openen ze ons en wijzen ons,

onze spirituele weg.

 

De Board of Knowledge is aan geen enkel specifiek pad verbonden. Het is een oeroude manier om mensen te openen, welk

spiritueel geloof, spirituele redenen of spiritueel emotioneel verbonden kwaliteiten er ook gevolgd worden. Iedereen heeft

een uniek pad dat we van elkaar niet kennen. De Tekens hebben een intelligentie in zich van vóór ons bestaan als mens in

de Schepping. Zoals ook onze oorsprong ligt in Dat Wat Voorafging aan de Schepping: de Beyond. Zij kunnen dan ook

openen tot in wie we waren en zijn, vóór de Schepping.

 

In de Beyond, liggen onze diepste keuzes van wie we zijn in de Creatie en wat we willen ervaren op ons spirituele pad. Nu we

in de laatste fase van de Creatie ook in de laatste fase van onze spirituele groei gekomen zijn, is de diepte van de Tekens

nodig om ons te openen.

Het is geen toeval dat deze informatie nu ter beschikking komt voor ieder die er belangstelling voor heeft. Onze spirituele

groei is er bij gebaat. We kunnen ons verlangen naar heelheid, eenheid en Thuis, dieper vervullen.

 

De Board of Knowledge wijst Alles de weg naar de eigen unieke verlichting. Voorbij wat wij als mens kunnen begrijpen, begrijpt

en weet de Board wie we zijn en wat we nodig hebben voor onze spirituele groei. Werken met de Board is een geschenk aan

de wereld en jezelf.

 

 

 

Board of Knowledge 1, 2, 3, 4, 5, de Absolute Board en

de Sun's Board van de Andere Realiteit

Wij zijn opgeleid door Channie als gever van Board of Knowledge 1, 2, 3, 4 en 5, de Absolute Board en de Sun's Board van

de Andere Realiteit.

Elke Board of Knowledge energie heeft zijn eigen kleur en betekenis.

De 1e Board werkt vooral op ons fysieke zijn.

De 2e Board werkt op het emotionele en psychologische vlak.

De 3e Board opent tijd en ruimte en maakt het mogelijk om spiritueel dieper te openen en deze openingen te manifesteren in

tijd en ruimte.

Board 4 is de Goddelijke Board en werkt direct op de groei naar onze eigen Goddelijkheid, onze eigen verlichting.

Board 5 is Alles wat bestaat; in de Creaties, Beyond en daarvoor en omvat alle 4 andere Boards.

De Absolute Board is de energie die de 5 andere Boards draagt, zij rusten op de Absolute Board. Deze energie doet mee als wij

met de overige Boards werken, als we Board Water maken en is toegevoegd aan enkele speciale Sun's Board Waters.

De Sun's Board van de Andere Realiteit (De Andere Realiteit is waar de Board of Knowledge oorspronkelijk vandaan komt), is de

absoluut krachtigste en diepste Board en werkt voorbij alles wat wij kunnen begrijpen.

 

 

In ons werk gebruiken we altijd combinaties van alle Boards. We integreren het in gesprekken, behandelingen en cursussen.

Dit geeft een extra opening, licht en diepte aan je groei.

Omdat de Tekens voorbij elke persoonlijke beïnvloeding werken, mogen we ze als Gever gebruiken zonder specifieke

toestemming van de ontvanger. Dit doen we bijvoorbeeld naar de natuur, dieren en mensen.

 

 

Cursus tot Gever van de Board of Knowledge 1 & 2 en Board 3

Je kunt bij ons de cursus volgen om zelf Gever van de Board of Knowledge 1&2 en Board of Knowldege 3, te worden.

Voor informatie kijk op pagina: Board cursus

 

Praktische informatie

 

Board werk

Zoals gezegd integreren wij Board 1, 2, 3, 4, 5 en de Absolute Board, in al ons werk. De kosten hiervan worden niet apart

berekend maar zijn verwerkt in ons tarief.

Het is ook mogelijk om expliciet om de Board te vragen. Dit kan op afstand of op een persoonlijke afspraak. Er zijn Board

ceremonies en speciale Tekens om te geven voor groei, bescherming, uitzuivering, etc. Bij expliciet Board werk, bepalen we

de prijs n.a.v. je vraag.

We geven upgrades met Board 5 en voor diepere integratie voegen we Tekens van Board 3, 1, 2, 3 en 4 toe.

 

FOTO: De foto op deze pagina maakte Solange nadat we Board 4 Water in zee hadden gegoten. Het maakte een lila energie

zichtbaar die we met het blote oog niet zagen. Dit is de kleur van de energie van Board 4 die de Board op de foto zichtbaar

maakte via de reflectie van de zon in het water. Zo toonde het Board 4 Water hoe haar energie zich verspreidt en de zee

toonde zo haar dankbaarheid voor het Board 4 Water.

 

 

Heb je vragen of belangstelling? Neem dan contact met ons op.

E-mail info@beyondboardschool.com

Telefoon (0032) (0)16 470 003 (België)

 

 

 

ENGLISH

 

Board of Knowledge

 

The Board of Knowledge is one of the oldest and probably most efficient ways to help other people in their spiritual growth.

When the Board of Knowledge is given to some one, it searches individually after each person’s ultimate possibility for a

succeeding, harmonic future.

It doesn’t matter who the person is or what the person had of experiences or interest in spirituality. Or if there even exist

such as an interest at all. The Board can be given to people all over and everywhere in life. The Force will always reach

everyone. Important is to understand that the Board of Knowledge doesn’t have anything to do with any form of healing.

This can sometimes be looking like a healing, when you help someone in a miserable life. But the Board of Knowledge is helping

and leading people right. No matter of their believe.

The Board of Knowledge is mildly leading lost people in a way which is safer for them to go their journey in life.

The Board of Knowledge consists of five Boards.

These five Walls are in a 17 million year old temple in a higher dimension in the universe. On all Boards, are Signs in a

ceremonial language and with a frequency of before Creation, before everything was created. In the universe, these Signs

are used to open each one in its own, unique spiritual growth.

 

Channie CC West has brought this information to Earth when we were ready for this as humanity. The Signs help us deep

and strong in our unique, spiritual growth. Working with these Signs makes a deep impression on us. It opens at a depth

where nothing has been able to open us. It is beyond any influence, knowledge and limitation.

 

By the high frequency of before this Creation, these Signs open us so deep that there is no limit to our growth in the

complete Creation. Also the highest evolved beings, Masters and God himself, grow through these Signs.

They have the unique quality to influence us in no way and never send us in an dictated direction. The Signs of the Board of

Knowledge will always open ourselves on our unique spiritual path, perfectly fit with our appropriate way.

In our spiritual growth is always a depth where no other human being, angel or enlightened being, can still guide us. In that

deepest intimacy we are alone with ourselves, Life and the Divine. No form of healing or teaching can reach us on that level.

In this depth, the Signs do their work. There they open us and show us our spiritual path.

 

The Board of Knowledge isn’t linked to any specific path. It is an ancient way to open up people, whatever spiritual belief,

spiritual reasons or spiritual emotionally connected qualities they followed. Everyone has a unique path that we do not know

from each other. The Signs have an intelligence in them, prior to our existence as human beings in Creation. As our origin is

also in that what was before the Creations origin: the Beyond. They can also open up to who we were and are, before the

Creation.

 

In the Beyond, are our deepest choices of who we are in the Creation and what we want to experience on our spiritual

path. Now we also have occurred in the last stage of the Creation and in the last stage of our spiritual growth before our

enlightenment, the depth of the Signs is needed to open us.

It is no coincidence that this information is now available to anyone who is interested. Our spiritual growth is to benefit.

We can fulfill deeper our desire for wholeness, unity and home.

 

 

Board of Knowledge 1, 2, 3, 4, 5, the Absolute Board and

the Sun's Board from the Other Reality

 

We are trained by Channie as giver of all 7 Boards. Board of Knowledge 1, 2, 3, 4, 5, the Absolute Board and the Sun's Board from

the Other Reality. And as teachers of the Board of Knowledge 1&2 and Board of Knowledge 3.

The 1st Board works especially for us on our physical level.

The 2nd Board works on the emotional and psychological level.

The 3rd Board opens time and space and makes it possible to open spiritually deeper and manifest these openings in time

and space.

Board 4 is the Divine Board and works directly on the growth of our own Divinity, our own enlightenment.

Board of Knowledge 5 is the Holy Board and includes all other 4 Boards. It includes All there is in the Creations, Beyond and

before that.

The Absolute Board is the energy that carries all other 5 Boards. This energy is participating as we work with other Boards,

if we make Board Waters and is added in some specialSun's Board Waters.

The Sun's Board from the Other Reality (The Other Reality is where the Board of Knowledge originally comes from), is the absolute

strongest and deepste Board and works beyond everything we can understand.

 

In our work we use combinations of all Boards. We integrate it in conversations, treatments and courses. This gives an

additional opening, light and depth to your growth.

Because the Signs work beyond any personal influence, we can use them as a giver without specific consent of the

recipient. We do this for example to nature, animals and people.

We give upgrades with Board 5, the Absolute Baord and the Sun's Board. For deeper integration we add Signs from Board 1, 2, 3

and 4.

 

 

Course Giver of the Board of Knowledge 1 & 2 and Board of Knowledge 3

The course to Giver, leads you to work with the Board Signs 1 & 2 and Board Signs 3. You can give them to everything you love.

Using Signs opens yourself and everything you give Signs. It is important that we on Earth, in the lowest world, work with the

Signs. This contributes directly to the spiritual evolution and enlightenment of All.

We are trained by Channie CC as teachers to Board of Knowledge 1 & 2 and teachers of Board of Knowledge 3.

 

These courses can also be given on distance (skype) and in English.

 

 

Practical information

Board work

As mentioned we integrate Board 1, 2, 3, 4, 5 and the Absolute Board, in all our work. The costs are not calculated separately

but are included in our rate.

It is also possible to ask explicitly for the Board. This can be done on distance or on a personal appointment. You can get e.g.

get Signs sent for your growth, for several weeks. There are also Board 4 ceremonies and special Signs to provide for growth,

protection, purification, etc.

By explicitly Board work, we determine the purchase price following your question.

 

 

 

PICTURE: The picture on this page is made by Solange after we had given Board 4 Water to the see. It made a lilac energy

visible that couldn't be seen with the naked eye. The picture made this energy of Board 4 visible by the refelction of the sun

on the water. By this, Board 4 showed us how It spreads Its energy and the see showed her gratitude for the Board 4 Water.

 

 

Board 4 Water order, sign up for the course or other questions, by mail or phone.

Email info@beyondboardschool.com

Telephone (0032) (0) 16 47 00 03 Belgium